AmeliaG, ForrestBlack, Scar, Szandora & Voltaire Do Vegas - BondCon & AVN AEE January 2004